สารบัญเอกสารหมวดรายวิชาคณิตศาสตร์

0

สารบัญเอกสารหมวดรายวิชาคณิตศาสตร์/

0

 

คลิกเลือกหน้าเอกสาร H 1 2 3 4 5 H

 

 


สารบัญวิชาคณิตศาสตร์

คลิกหัวข้อที่ต้องการ

รายงานผลการวิจัย ชุดเสริมการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อแคลคูลัส Modules in Pre - Calculus

 ตำราวิชา การวิเคราะห์เชิงซ้อน โดย รองศาสตราจารย์ไพรัช ประจันตะเสน

 เอกสารประกอบการสอนรายวิชการคิดและการตัดสินใจ

 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวิเคราะห์เชิงซ้อน

 เอกสารประกอบรายวิชการคิดและการตัดสินใจ (หลักสูตรอบรมสมาชิก อบต.)

 เอกสารประกอบรายวิช ทฤษฎีจำนวน 1

 อ่านกันเถอะ...MA103(28)คณิตศาสตร์เบื้องต้น(Basic Mathematics)ศึกษาตรรกศาสตร์และเซตเบื้องต้น ฟังก์ชั่น และการดำเนินการระบบจำนวนจริง ปริภูมิเวกเตอร์ โปรแกรมเชิงเส้น การนับ ความน่าจะเป็น เมทริกซ์ และแนวความคิดเกี่ยวกับแคลคูลัสเบื้องต้น

  อ่านกันเถอะ...MA103(41)คณิตศาสตร์เบื้องต้น(Basic Mathematics)
อ่านกันเถอะ...  MA103(H)คณิตศาสตร์เบื้องต้น(Basic Mathematics)
MA103คณิตศาสตร์เบื้องต้น (Basic Mathematics)  รายวิชา

  อ่านกันเถอะ... MA104พีชคณิต ศึกษาเขตจำนวนจริง ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ พิกัดคาร์ทีเซียน เมทริกซ์การนับและทฤษฎีบททวินาม

 อ่านกันเถอะ... MA104(S)(Algebra)
หนังสือประกอบการเรียนพีชคณิต

 อ่านกันเถอะ...MA106เรขาคณิต  ศึกษาพัฒนาการของเรขาคณิตในยุคก่อนยุคลิค และยุคลิค เรขาคณิตในสองมิติและสามมิติ จุด เส้นตรงและระนาบ บทนิยามของเซตของจุด การลงรอยกัน การขนานและความคล้ายกันของเซตของจุด พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมและแซกเตอร์ (จักรภาค) พื้นที่และปริมาตรในริภูมิ

  อ่านกันเถอะ... MA106(H)โจทย์เฉลยแบบฝึกหัด เรขาคณิต(Geometry)
อ่านกันเถอะ... MA109(30)เรขาคณิตวิเคราะห์(Analytic Geometry)ศึกษาเส้นตรง วงกลม ภาคตัดกรวย และเรขาคณิตวิเคราะห์ในสามมิติ

 อ่านกันเถอะ...  MA111เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 1ศึกษาเรื่องเซต ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ การอินทิเกรต อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันอดิสัย

 อ่านกันเถอะ...MA111(H)(47)แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1(CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY 1)

 อ่านกันเถอะ... MA112เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 2(Analytic Geometry and Calculus 2 ( PR : MA 111 ))ศึกษาระเบียบวิธีการอินทิเกรต เรขาคณิตวิเคราะห์ พิกัดเชิงขั้ว สมการเชิงอนุพันธ์เวกเตอร์เมทริกซ์ และตัวกำหนด จำนวนเชิงซ้อน

 อ่านกันเถอะ...  MA112(H)แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2(Calculus and Analytic Geometry 2)

 อ่านกันเถอะ... MA113แคลคูลัส 1ศึกษาเซต จำนวนจริง กราฟและฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ใช้อนุพันธ์(Calculus 1 (ไม่เปิดสำหนับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)

 อ่านกันเถอะ...  MA113(H)แคลคูลัส 1(Calculus 1)

 อ่านกันเถอะ...  MA114แคลคูลัส 2Calculus 2 ศึกษาผลต่างอนุพันธ์ และปฎิยานุพันธ์ อินทิกรัลจำกัดเขต ฟังก์ชันลอการิธึม ฟังก์ชันชี้กำลัง เทคนิคการอินทิเกรต แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร เมทริกซ์และโปรแกรมเชิงเส้นเบื้องต้น(( PR : MA 113 ไม่เปิดสำหนับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์))

 อ่านกันเถอะ...  MA114(H)แคลคูลัส 2(Calculus 2)

  อ่านกันเถอะ... MA201แนวความคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 1(Fundamental Concept in Mathematics I)ศึกษาเรื่องตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่ความน่าจะเป็น

 อ่านกันเถอะ...MA201(H)แนวคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 1(Fundamental Concept of Mathematics 1)

 อ่านกันเถอะ...  MA202แนวความคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 2(Fundamental Concept in Mathematics II)ศึกษาเรื่อง ระบบจำนวน (จำนวนนับ, จำนวนเต็ม, จำนวนจริง, จำนวนเชิงซ้อน) และพีชคณิตเชิงเส้น

  อ่านกันเถอะ...MA213(40)เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 3(Analytic Geometry and Calculus 3)ศึกษาเรขาคณิตวิเคราะห์ในสามมิติ เวกเตอร์ใน 2 และ 3 มิติ อนุพันธ์ย่อยและผลต่าง อนุพันธ์รวม การประยุกต์ของอนุพันธ์ย่อยกับค่ากับค่าสูงสุดและค่าต่ำที่สุด อินทิกรัลหลายชั้น

  อ่านกันเถอะ...MA213(41)แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3(Calculus and Analytic Geometry 3)

  อ่านกันเถอะ...MA213(S)แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3(Calculus and Analytic Geometry 3)

 อ่านกันเถอะ...  MA214แคลคูลัสขั้นสูง 1(Advanced Calculus 1 ( PR : MA 213 ))ศึกษาปริภูมิเวกเตอร์ และแนวความคิดเชิงโทโพโลยี ลำดับและอนุกรมอนันต์ความต่อเนื่อง

 อ่านกันเถอะ...  MA214(47)แคลคูลัสขั้นสูง 1(Advanced Calculus 1)

 

 

 

คลิกเลือกหน้าเอกสาร H 1 2 3 4 5 H

 

 

 

 

 

 ชุดการเรียนเรื่องการทดสอบสมมุติฐาน 

 
 


วันที่ : 7 ต.ค. 2552
อ่าน : 3110

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com