แนะนำหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

ปี  พุทธศักราช  2507  หมวดวิชาคณิตศาสตร์  โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร  (ปก.ศ.)  และกระทรวงศึกษาธิการยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูเป็น  วิทยาลัยครูสกลนคร  เมื่อวันที่  16  มกราคม  พ.ศ.  2513
          ปี  พุทธศักราช  2518  หมวดวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาลัยครูสกลนคร  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  (ปก.ศ.สูง)  เอกคณิตศาสตร์
          ปี  พุทธศักราช  2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏสกลนคร  ทำให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  25  มกราคม  พ.ศ.  2538  ซึ่งชื่อ  วิทยาลัยครูสกลนครตาม  พ.ร.บ.  วิทยาลัยครูเป็นอันยกเลิก  เปลี่ยนเป็น  สถาบันราชภัฏสกลนคร  ตำแหน่งต่างๆ  ในสถาบันราชภัฏได้เปลี่ยนแปลงไปตาม  พ.ร.บ.  สถาบันราชภัฏ  ซึ่งทำให้หมวดวิชาคณิตศาสตร์  เปลี่ยนเป็นภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  (ปก.ศ.สูง)  เอกคณิตศาสตร์  และปริญญาตรี  (ค.บ.  4  ปี)  ทั้งภาคปกติและภาคการศึกษาเพื่อปวงชน  (กศ.ป.)  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
          ปี  พุทธศักราช  2545  ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.  4  ปี)  รุ่นแรก
          ปี  พุทธศักราช  2547  สถาบันราชภัฏสกลนคร  ได้รับสถาปนาเป็น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.  4  ปี)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.  5  ปี )  คณะครุศาสตร์  ส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.  4  ปี)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ยังเปิดสอนต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
          ปัจจุบัน  ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  เปิดสอน  1  หลักสูตร  คือ  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.  4  ปี)  และสำหรับครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.  5  ปี)  เป็นหลักสูตรของคณะครุศาสตร์  ซึ่งก็อยู่ในความดูแลรับผิดชอบร่วมกันเรื่อยมา


วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ภาระกิจ

 
 
 
 

วันที่ : 5 ต.ค. 2552
อ่าน : 3064

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com