คู่มือการใช้ the geometers sketpad สำหรับมัธยมศึกษา


คู่มือการใช้ the geometers sketpad สำหรับมัธยมศึกษา
 
 คู่มือการใช้ the geometers sketpad สำหรับมัธยมศึกษา(คลิก)
 
 
 คู่มือการใช้ the geometers sketpad สำหรับมัธยมศึกษา(คลิก)
 
 
 คู่มือการใช้ the geometers sketpad สำหรับมัธยมศึกษา(คลิก)
 
 
 คู่มือการใช้ the geometers sketpad สำหรับมัธยมศึกษา(คลิก)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ : 10 ต.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1345

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com