วิจัยเกี่ยวกับ sketpad


วิจัยเกี่ยวกับ sketpad
 
เรื่องสำรวจเมทริกซ์ของการแปลงโดยใช้ เรขาคณิตพลวัต (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
 
เรื่องผลการพัฒนามโนทัศน์ทางเรขาคณิตฯโดยใช้ เรขาคณิตพลวัต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 
 เรื่องบทเรียนปฏิบัติการโดยใช้ GSP เป็นทักษะการเชื่อมโยง เรื่องการวัด ระดับ ม2 (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ : 10 ต.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1329

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com