ตัวอย่างของการใช้งาน/สื่อการสอน โดยใช้ SKETPAD โดย สสวท.ตัวอย่างของการใช้งาน/สื่อการสอน โดยใช้ SKETPAD โดย สสวท.

 

เวบ"ซต์ สสวท. http://www.ipst.ac.th/web/index.php
 

The Geomerter's SketchPad : GSP


กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โดยใช้ GSP

เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีไฟล์ GSP, แผนการจัดกิจกรรม, ใบงานและเฉลยให้ Download ไปใช้ฟรี ๆ


การสร้างสื่อโดยใช้ GSP

การสร้างสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และชิ้นงานต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad


ตัวอย่างผลงาน GSP ที่น่าสนใจ

มีผลงานครู นักเรียนที่น่าสนใจมาให้ชมกัน

 

 


วันที่ : 10 ต.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1596

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com