แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาวิชาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2556-2560

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ พ.ศ. 2556-2560.pdf


วันที่ : 12 มิ.ย. 2557
ที่มา :
อ่าน : 677

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com