คำร้องขอสอบป้องกันโครงการวิจัยทางคณิตศาสตร์

 

 

คำร้องขอสอบป้องกันโครงการวิจัยทางคณิตศาสตร์


วันที่ : 13 ม.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 348

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com