บุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

บุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

 
 

 

 

ข้อมูลทั่วไป ตำแหน่ง

 

 

 

ผศ.ดร.  สุพรรณี สมพงษ์

การศึกษา

ปร.ด. คณิตศาสตร์           มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.ม. คณิตศาสตร์          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วท.บ. คณิตศาสตร์          มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

 

ประธานสาขา

วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

 

สถานที่ติดต่อ

อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 713-714

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

http://math1.snru.ac.th/

 

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 7 ต.ค. 2552
อ่าน : 3412

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com