คู่มือวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

คู่มือวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

.

คลิกแต่ละหัวข้อที่ต้องการ 

การปฏิบัติตนในการรับบริการจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/

รหัสและความหมายของบัตรประจำตัวนักศึกษา
การแก้ไขหลักฐาน/
การขอย้ายสถานศึกษา/
การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา/
การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย/

คลิก>>>

การพิจารณาการเรียนครบหลักสูตร/
การขอจบการศึกษา/
คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม/
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา/
การขอหลักฐานทางการศึกษา/
การยื่นคำร้องต่างๆ/
วิธีการลงทะเบียน 

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย/
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ/
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร/
ทำเนียบผู้บริหาร/


คณะกรรมการสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร/
แผนผังมหาวิทยาลัย/
คณาจารย์ประจำคณะต่างๆ 
.
.
.

 หลักสูตรของแต่ละคณะ

.
.

 คณะครุศาสตร์

     หลักสูตร 

Aหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   ( ค.บ. 5  ปี) คณิตศาสตร์   Bหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   ( ค.บ. 5  ปี) ภาษาไทย
 Cหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   ( ค.บ. 5 ปี) การศึกษาปฐมวัย   Dหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   ( ค.บ. 5 ปี) ภาษาอังกฤษ
 Eหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   ( ค.บ. 5 ปี) วิทยาศาสตร์  Fหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   ( ค.บ. 5 ปี) สังคมศึกษา
 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู   หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

        

 
.

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   หลักสูตร 

sc1โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 2 ปีหลัง

  sc9โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน

 sc2โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

 sc3โปรแกรมวิชาเคมี

  sc4โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์

  sc5โปรแกรมวิชาฟิสิกส์

  sc6โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  sc7โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  sc8โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ 

  sc9โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน


         
.

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    หลักสูตร    in1โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปีหลัง   
 
.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   หลักสูตร 

 hu1โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

  hu2โปรแกรมวิชาภาษาไทย

 hu3โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

hu4โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี 

  hu5โปรแกรมวิชาศิลปกรรม 4 ปี

 hu6โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  hu7สาขาวิชานิติศาสตร์

hu8โปรแกรมวิชาดนตรี

   

   
 
.

คณะวิทยาการจัดการ

    หลักสูตร 

  mg1โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 2 ปีหลัง

 mg2โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 2 ปีหลัง

  mg4โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2 ปีหลัง

 mg6โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  แขนงวิชาการเลขานุการ2 ปีหลัง

  mg5โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 4 ปี

 mg3โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 4 ปี

   
   

       
.

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    หลักสูตร  

 ag1โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 ag2โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์

 ag3โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

 ag4โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อนุปริญญา

  ag5โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

  ag6โปรแกรมวิชาสัตวบาล  2 ปี

 

 

 

 


                

ข้อบังคับ  

1ข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ  ว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนพ.ศ.๒๕๓๙ 
2ข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๑  
3ข้อบังคับวิทยาลัยครูสกลนครว่าด้วยความประพฤตินักศึกษา
ข้อบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏสกลนครว่าด้วย  เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และเครื่องแต่งกายนักศึกษาพ.ศ.  ๒๕๔๗  

ระเบียบ

 9ระเบียบกรมการรักษาดินแดนว่าด้วยการฝึกวิชาทหาร   ร.ด  
10ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.  ๒๕๐๖   
11ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๓๘    
12ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏว่าด้วยการโอนผลการเรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชาพ.ศ. ๒๕๔๔   
13ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  
 14ระเบียบสถาบันราชภัฏสกลนครว่าด้วยเงินค่ากิจกรรมนักศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๑     
 
15ระเบียบสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาภาคปกติพ.ศ. ๒๕๓๑   
16ระเบียบสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยการลงโทษนักศึกษาในวิทยาลัยครูพ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
17ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏสกลนครว่าด้วย  การรับและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาเพื่อปวงชน    
18ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏสกลนครว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา   
19ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏสกลนครว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงิน   
 
20ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏสกลนครว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา  
21ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏสกลนครว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาเพื่อปวงชน  
 
22ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏสกลนครว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาเพื่อปวงชน-1
23ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏสกลนครว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยใช้ทรัพยากรร่วมพ.ศ. ๒๕๔๓

ประกาศ

 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com