ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

PAGE   H  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 

81 ภาพกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนานักคิด 2-3 กันยายน 2549 02-10-2006
82 เอกสารประกอบการสอนรายวิชการคิดและการตัดสินใจ รหัสวิชา 04092001(หลักสูตรอบรมสมาชิก อบต.) 02-10-2006
83 งานวิชาหลักการคณิตศาสตร์(คบ.)สำหรับนักศึกษาหมู่เรียน คบ 1/2549 05-09-2006
84 งานกิจกรรม party night นักศึกษา คบ. รหัส2546 วันที่ 27 สิงหาคม 2549 ณ ภูพานเพลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกล 29-08-2006
85 แบบฝึกหัด รายวิชาการคิดและการตัดสินใจ เรื่องกำหนดการเชิงเส้น 26-08-2006
86 ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18-19 -สค-49 รณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19-08-2006
87 ประกาศผลการแข่งขันทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน 08-08-2006
88 นักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ (วท.บ.) 2547 ทัศนศึกษา คณิตศาสตร์ 23-26-12-48 01-08-2006
89 ภาพทิวทัศน์จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 01-08-2006
90 รายงานผลการวิจัย ชุดเสริมการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อแคลคูลัส Modules in Pre - Calculus 06-07-2006
91 เอกสารประกอบการสอนรายการวิเคราะห์จำนวนจริง / เอกสารประกอบการสอนรายการวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อน 01-07-2006
92 การแข่งขันทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย วันเสาร์ท 29-06-2006
93 เอกสารประกอบการสอนรายวิช เรขาคณิตวิเราะห์และแคลคูลัส 2 29-06-2006
94 ภาพกิจกรรมนักศึกษา/บุคคลากร ของกลุ่มโปรแกรมวิชา 27-06-2006
95 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ 27-06-2006
96 ภาพกิจกรรมเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช 21-06-2006
97 เวบไซด์เดิมของกลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ/http://math.snru.ac.th/ 05-10-2009

PAGE   H  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com