สารบัญวิทยานิพนธ์วิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สารบัญวิทยานิพนธ์การสอนคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0

คลิกทีหัวข้อตามหัวข้อที่ต้องการ

1

Coutinuity of superposition operators on the sequence spaces of maddox / Aphichat Thuangoon / 1998 /Full Textอ่านกันเถอะ...

2

Generalization of path connected spaces / Bunyisa Saelo / 2001 /Full Textอ่านกันเถอะ...

3

Generalization of pre-normal spaces / Saneh Mhayjakklang / 2001 /Full Textอ่านกันเถอะ...

4

n-ฟิลด์ที่เป็นฟิลด์จำกัด / ชาตรี ศรีแก้ว / 2534 /Full Textอ่านกันเถอะ...

5

On semi-generalized closed functions and generalized semi-closed functions in product topological spaces / Sherdsak Kuntri / 2001 /Full Text

6

Pre-connected spaces Akamai Graketu / Akamai Graiketu / 2001 /Full Text

7

กรุ๊ปฟังก์ชันถอดแบบร่วมกลุ่มของกรุ๊ปวัฏจักรและกรุ๊ปการหมุนรูป / วีระชัย เจริญจิตติชัย / 2530 /Full Text

8

การขยายทฤษฎีเดซาร์กส์ ไปสู่เรขาคณิตวิเคราะห์แบบโพรเจคทีฟในสี่มิติ / พรรณี เม่งช่วย / 2527 /Full Text

9

การขยายทฤษฎีเดซาร์กส์สู่เรขาคณิตวิเคราะห์ แบบโพรเจกทีฟ ใน n-มิติ / รัชนี วิมาลัย / 2528 /Full Text

10

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องลิมิต ความต่อเนื่องและอนุพันธ์ของฟังก์ชัน / เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา / 2538 /Full Text

11

การแบ่งคลาสลิปส์ชิตซ์ของฟังก์ชัน โดยวิธีออป ติมัล / วินัย ทองมั่น / 2528 /Full Text

12

การเปรียบเทียบ เอ็น-อินเจคทีฟ มอดูล และวีคลีเอ็น-อินเจคทีฟ มอดูล / ลลิดา กันหาวัล / 2540 /Full Text

13

การเปรียบเทียบการหารยูนิแทรีและการหารแบบธรรมดา / มารศรี ศิลปรายะ / 2531 /Full Text

14

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างด้านกับมุม และพื้นที่ของรูปเหลี่ยมในระนาบเรขาคณิตยูคลิดกับระนาบเรขาคณิตไฮเพอร์โบลิก และเปรียบเทียบพื้นที่ของวงกลมรัศมี 1 หน่วยในระนาบเรขาคณิตยูคลิดกับระนาบเรขาคณิตไฮเพอร์โบลิก / เครือวัลย์ เอกอุดมพงษ์ / 2535 /Full Text

15

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างด้านกับมุมและพื้นที่ของรูปเหลี่ยมในระนาบเรขาคณิตยูคลิดกับระนาบเรขาคณิตอีลิปติค และเปรียบเทียบพื้นที่ของวงกลมรัศมี 1 หน่วยในระนาบเรขาคณิตยูคลิดกับระนาบเรขาคณิตอีลิปติค / ประโยชน์ ถนอมศักดิ์ / 2535 /Full Text

16

การเปรียบเทียบพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งมีด้านประกอบมุมฉาก ยาวด้านละ 1 หน่วย ในระนาบของเรขาคณิตยูคลิด ไฮเพอโบลิคและอีลิปติค / ประเสริฐ ทองดอนบม / 2528 /Full Text

17

การแปลงเมทริกซ์ของปริภูมิลำดับ / สารภี ไชยรัตน์ / 2538 /Full Text

18

การลู่เข้าของเมเชอเรเบิลฟังก์ชัน / แม็คคาเทอร์ หล้ามุงคุณ / 2530 /Full Text

19

การวางนัยทั่วไปของฟังก์ชันต่อเนื่องปิดบนปริภูมิเมตริก / วิลาวัณย์ เมศร์ศิริตระกูล / 2529 /Full Text

20

การวิเคราะห์ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ / ศรีจันทร์ ทานะขันธ์ / 2539 /Full Text

 
 

Page : 1 2 3 4 5 6

สารบัญวิทยานิพนธ์วิชาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์/พื้นฐาน

สารบัญวิทยานิพนธ์วิชาหลักสูตรและการสอน

สารบัญวิทยานิพนธ์วิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

.คลิกหน้าต่อไป
 

          

 

 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com