หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปรับปรุงปี2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 .

หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  ปรับปรุงปี2550   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 

ปกเอกสาร
คำนำ
สารบัญ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักการและเหตุผล  ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
กำหนดการเปิดสอน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ระบบการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา
การลงทะเบียนเรียน
การวัดผลและสำเร็จการศึกษา
การลงทะเบียนเรียน
การวัดผลและสำเร็จการศึกษา
อาจารย์
จำนวนนักศึกษา
สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ห้องสมุด
งบประมาณ
โครงสร้างหลักสูตร
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร
สาระการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างหลักสูตร
ภาคผนวก   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548
 
ภาคผนวก    ระบบรหัสวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ภาคผนวก    คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ภาคผนวก    หนังสือ  วารสาร  ตำราวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
สรุปประเด็นที่แก้ไขในการวิพากษ์หลักสูตร วทบ. โดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการหนังสือประกอบหลักสูตร
สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย

 
หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตศาสตร์(คณิตศาสตร์)
หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตศาสตร์(คณิตศาสตร์)
                
 
 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com