คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   PAGE           2    3      

 

คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 .

 
คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

ปกคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สารบัญ
เนื้อหาคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บัญชีลงเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

  แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

ประวัตินักศึกษา

   PAGE           2    3      

                

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com