สารบัญรายวิชาคณิตศาสตร์(ต่อ)-2

0

สารบัญรายวิชาคณิตศาสตร์(ต่อ)-2

0

 

คลิกเลือกหน้าเอกสาร H 1 2 3 4 5 H

 คลิกที่อ่านกันเถอะ... ตามหัวข้อที่ต้องการ

 
 
MA226(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัดเมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1(Matrix Theory and Linear Algebra 1) - หน่วย
     
  MA226(S)
อ่านกันเถอะ...
เมทริกซ์ และพีชคณิตเชิงเส้น 1(Matrix Theory and Linear Algebra 1) - หน่วย
     
  MA315(33)
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัสขั้นสูง 2(Advanced Calculus 2) - หน่วย
     
  MA315(39)
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัสขั้นสูง 2(Advanced Calculus2) - หน่วย
     
  MA317
อ่านกันเถอะ...
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3 หน่วย
(Partial Differential Equations ( PR : MA 216 ))
ศึกษาตัวดำเนินการเชิงเส้นและสมการเชิงเส้น การแยกตัวแปร ปัญหาค่าของผลเฉลยของสมการที่ไม่เป็นเอกพันธ์ การจำแนกสมการอันดับสองและปัญหาพิเศษ
     
  MA317(S)
อ่านกันเถอะ...
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย(Partial Differential Equations) - หน่วย
     
  MA323(41)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์เวกเตอร์ 3 หน่วย
(Vector Analysis)
ศึกษาอินทิกรัลตามเส้นและอินทิกรัลตามพื้นผิว เกรเดียนต์ ทฤษฎีบทการลู่ออกเคิร์ล ทฤษฎีบทของสโตกส์ ลาปลาเซียน ทฤษฎีบทของกรีน เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์
     
  MA323(42)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ 3 หน่วย
(Vector Analysis ( PR : MA 214 ))
ศึกษาอินทิกรัลตามเส้นและอินทิกรัลตามพื้นผิว เกรเดียนต์ ทฤษฎีบทการลู่ออกเคิร์ล ทฤษฎีบทของสโตกส์ ลาปลาเซียน ทฤษฎีบทของกรีน เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์
     
  MA324
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2 3 หน่วย
(Matrix Theory and Linear Algebra II ( PR : MA 226 ))
ศึกษาการแปลงเชิงเส้น การแทนการแปลงเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์ เมรทริกซ์คล้าย การเปลี่ยนเมทริกซ์คล้ายเป็นเมริกซ์เฉียงโดยการแปลงคล้าย ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงพหุนามเอกพันธ์กำลังสองและการประยุกต์กับพื้นผิวกำลังสอง
     
  MA324(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัดเมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2(Matrix Theory and Linear Algebra) - หน่วย
     
  MA325(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีจำนวน 2(Theory of Number 2) - หน่วย
     
  MA326
อ่านกันเถอะ...
พีชคณิตสมัยใหม่ 1 3 หน่วย
(Modern Algebra I ( PR : MA 223 ))
ศึกษาวง และโดเมนเชิงจำนวนเต็มเบื้องต้น โดเมนของตรรกยะ กึ่งกลุ่มและกลุ่มย่อย กลุ่มปันส่วน ทฤษฎีบทฟังก์ชันถ่ายแบบและฟังก์ชันถอดแบบ กลุ่มอะบีเลียนแบบจำกัด กลุ่มเรียงสลับเปลี่ยน และทฤษฎีบทของซิโลว์
 

 คลิกต่อหน้าต่อไป

คลิกเลือกหน้าเอกสาร H 1 2 3 4 5 H

        

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com