สารบัญรายวิชาคณิตศาสตร์(ต่อ)-3

0

สารบัญรายวิชาคณิตศาสตร์(ต่อ)-3

0

 

 คลิกอ่านกันเถอะ... ตามหัวข้อที่ต้องการ

คลิกเลือกหน้าเอกสาร H 1 2 3 4 5 H

 

MA326(S)(27)
อ่านกันเถอะ...
หนังสือประกอบการเรียนพีชคณิตสมัยใหม่ 1 - หน่วย
     
  MA326(S)(39)
อ่านกันเถอะ...
พีชคณิตสมัยใหม่ 1(Modern Algebra I) - หน่วย
     
  MA327(30)
อ่านกันเถอะ...
พีชคณิตแบบบลู 3 หน่วย
(Boolean Algebra)
ศึกษาพีชคณิตของตรรกศาสตร์ เซตและสัจพจน์ การดำเนินการ และทฤษฎีของพีชคณิตแบบบลู
     
  MA327(39)
อ่านกันเถอะ...
พีชคณิตบูลีน 3 หน่วย
(Boolean Algebra)
ศึกษาพีชคณิตของตรรกศาสตร์ เซตและสัจพจน์ การดำเนินการ และทฤษฎีของพีชคณิตแบบบลู
     
  MA333
อ่านกันเถอะ...
รากฐานเรขาคณิต 3 หน่วย
(Foundation of Geometry ( PR : MA 223 ))
ศึกษาโครงสร้างเชิงสัจพจน์ของเรขาคณิตในระบบยุคลิคและนอกระบบยุคลิค และเรขาคณิตโพรเจกทีฟ
     
  MA334
อ่านกันเถอะ...
โทโพโลยีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Toplolgy ( PR : MA 224 ))
ศึกษาแนวความคิดมูลฐานของโทโพโลยีเบื้องต้น ปริภูมิเมตริก ปริภูมิโทโพโลยี ความเชื่อมโยง ความปกคลุมแน่น ความต่อเนื่อง และความเชื่อมโยงอย่างง่าย
     
  MA334(s)
อ่านกันเถอะ...
โทโพโลยีเบื้องต้น(Introduction to Topology) - หน่วย
     
  MA335(45)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฏีกราฟ(Garph Theory) 3 หน่วย
     
  MA336
อ่านกันเถอะ...
เรขาคณิตการแปลง 3 หน่วย
(Transformational Geometry)
ศึกษาเรื่องฟังก์ชันหนึ่งจากจุดสองจุดบนระนาบไปยังระนาบ การแปลงการลงรอยกัน ความคล้าย และแนวความคิดเรื่องฟังก์ชัน การสะท้อน การเคลื่อนทางขนานและการหมุน
     
  MA337
อ่านกันเถอะ...
ตรีโกณมิติเชิงทรงกลม 3 หน่วย
(Spherical Trigonometry )
ศึกษาเรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับเรขาคณิตสามมิติ เรขาคณิตเชิงทรงกลม สามเหลี่ยมเชิงขั้ว สามเหลี่ยมเชิงทรงกลมฉากและสามเหลี่ยมเชิงทรงกลมเฉียง การแก้ปัญหาแบบมาตรฐาน การแก้ปัญหาแบบอื่น ๆ ของสามเหลี่ยมทรงกลมเฉียง การประยุกต์เกี่ยวกับทรงกลมโลกและทรงกลมท้องฟ้า
     
  MA337(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัด ตรีโกณมิติเชิงทรงกลม
(Spherical Trigonometry )
ศึกษาเรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับเรขาคณิตสามมิติ เรขาคณิตเชิงทรงกลม สามเหลี่ยมเชิงขั้ว สามเหลี่ยมเชิงทรงกลมฉากและสามเหลี่ยมเชิงทรงกลมเฉียง การแก้ปัญหาแบบมาตรฐาน การแก้ปัญหาแบบอื่น ๆ ของสามเหลี่ยมทรงกลมเฉียง การประยุกต์เกี่ยวกับทรงกลมโลกและทรงกลมท้องฟ้า
- หน่วย

 

 
 

 คลิกหน้าต่อไป

คลิกเลือกหน้าเอกสาร H 1 2 3 4 5 H
 

         

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com