สารบัญรายวิชาคณิตศาสตร์(ต่อ)-4

0

สารบัญรายวิชาคณิตศาสตร์(ต่อ)-4

0

คลิกเลือกหน้าเอกสาร H 1 2 3 4 5 H

 คลิกอ่านกันเถอะ... ตามหัวข้อที่ต้องการ

 
MA343(39)
อ่านกันเถอะ...
ผลการแปลงของฟูเรียร์และลาปลาซ 3 หน่วย
(Fourier and Laplace Transform(PR : MA 214 MA 216))
ศึกษาทฤษฎีและการประยุกต์ผลการแปลงอินทิกรัลแบบต่าง ๆ
  MA343(41)
อ่านกันเถอะ...
การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ 3 หน่วย
(Fourier and Laplace Transform(PR : MA214 MA216))
ศึกษาทฤษฎีและการประยุกต์ผลการแปลงอินทิกรัลแบบต่าง ๆ
  MA343(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัด การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ - หน่วย
(Fourier and Laplace Transform)
-
  MA343(S)
อ่านกันเถอะ...
ผลการแปลงฟูริเยร์และลาปลาซ - หน่วย
(Fourier and Laplace Transform)
รศ.ก่อสุข วีระถาวร
  MA403
อ่านกันเถอะ...
สัมมนาคณิตศาสตร์ 1 หน่วย
(Seminar in Mathematics)
อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์
  MA423
อ่านกันเถอะ...
พีชคณิตแผนใหม่ II 3 หน่วย
(Modern Algebra II)
ศึกษากลุ่มอุดมคติ วงเศษตกค้าง วงการหาร และสนาม สมาชิกที่ลดทอนไม่ได้และจำนวนเฉพาะ การแยกเป็นตัวประกอบที่ลดทอนไม่ได้ โดเมนกำลังสอง วงพหุนาม การยืดขยายสนามและทฤษฎีของกาลัวส์
  MA434
อ่านกันเถอะ...
เรขาคณิต เชิงอนุพันธ์ - หน่วย
(Differential Geometry)
-
  MA443(44)
อ่านกันเถอะ...
ฟังก์ชั่นของตัวแปรเชิงซ้อน 3 หน่วย
(Fanctions of one Complex Variable)
-
  MA443(s)
อ่านกันเถอะ...
ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน - หน่วย
(Functions of a Complex Variable)
-
  MA444(41)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น 1 3 หน่วย
(Introduction to Real Analysis I)
ศึกษาลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ทฤษฎีบทค่าเฉลี่ย อินทิกรัลจำกัดเขต ลำดับและอนุกรมการลู่เข้าอย่างสม่ำเสมอ
 
 

 คลิกหน้าต่อไป

คลิกเลือกหน้าเอกสาร H 1 2 3 4 5 H
 

         

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com