สารบัญรายวิชาคณิตศาสตร์(ต่อ)-5

0

สารบัญรายวิชาคณิตศาสตร์(ต่อ)-5

0

คลิกเลือกหน้าเอกสาร H 1 2 3 4 5 H

 คลิกอ่านกันเถอะ... ตามหัวข้อที่ต้องการ

 
MA444(42)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 1 3 หน่วย
   
(Introduction to Real Analysis I)
ศึกษาลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ทฤษฎีบทค่าเฉลี่ย อินทิกรัลจำกัดเขต ลำดับและอนุกรมการลู่เข้าอย่างสม่ำเสมอ
  MA445
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์จำนวนจริง 2 3 หน่วย
   
(Real Analysis 2 )
ศึกษาเซตของจุดในปริภูมิแบบยุคลิค ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ ทฤษฎีของฟังก์ชันโดยปริยาย ปัญหาค่าสุดขีด และอินทิกรัลหลายชั้น
  MA446
อ่านกันเถอะ...
อนุกรมฟูเรียร์และปัญหาค่าขอบ 3 หน่วย
   
(fourier Series and Boundary Value Problem)
ศึกษาปัญหาค่าของที่เกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์ในด้านฟิสิกส์
  MA446(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัดอนุกรมฟูเรียร์และปัญหาค่าขอบ - หน่วย
   
(Fourier Series and Boundary Value Problems)
 
อ่านกันเถอะ...
เอกสารรายวิชาเมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 - หน่วย
   
(Matrix Theory and Linear Algebra  )


เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ

 
 

 คลิกหน้าต่อไป

คลิกเลือกหน้าเอกสาร H 1 2 3 4 5 H
 

         

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com