สารบัญเอกสารหมวดวิชาสถิติ

สารบัญเอกสารหมวดวิชาสถิติ/และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

คลิกเลือกหน้าเอกสาร H

1

2

3

4

 
 
 
  ST103(40)
อ่านกันเถอะ...
สถิติเบื้องต้น 3 หน่วย
   
(Introduction to Stotistics)
ศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต์ ความเบ้ ความสูงของยอดโค้ง ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณ การทดสอบข้อสมมตาน สหสัมพันธ์และการถดถอย
  ST103(43)
อ่านกันเถอะ...
สถิติเบื้องต้น 3 หน่วย
   
(Introduction to Stotistics)
ศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต์ ความเบ้ ความสูงของยอดโค้ง ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณ การทดสอบข้อสมมตาน สหสัมพันธ์และการถดถอย
  ST103(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือสถิติเบื้องต้น - หน่วย
   
(Introduction to Stotistics)
-
  ST104
อ่านกันเถอะ...
หลักการดำเนินการทางสถิติ 3 หน่วย
   
(Introduction to Statistics Operations)
ศึกษาการใช้สถิติ การสำมะโนและการสำรวจด้วยตัวอย่าง การวางแผนดำเนินการทางสถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูล การทอดแบบสำรวจและการสัมภาษณ์ การออกแบบสำรวจ การประมวลข้อมูลด้วยเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆการนำเสนอข้อมูล
  ST203
อ่านกันเถอะ...
หลักสถิติ 3 หน่วย
   
(Principle of Statistics (PR MA103หรือMA111))
ศึกษาการแจกแจงความถี่ การกระจาย ความเบ้และความสูงของยอดโค้ง ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น การสุ่มตัวอย่างเบื้องต้น การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา เลขดัชนี
  ST203(H)
อ่านกันเถอะ...
แนวคำถาม-คำตอบ หลักสถิติ - หน่วย
   
(Manual to Principles of Statistics)
-
  ST204
อ่านกันเถอะ...
สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น 3 หน่วย
   
(Introduction to Statistics Analysis (PR ST203))
ศึกษาความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าการทดสอบสมมุติฐาน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
  ST204(H)
อ่านกันเถอะ...
สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น - หน่วย
   
(Introduction to Statistical Analysis)
-
  ST205
อ่านกันเถอะ...
ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและบทประยุกต์ 3 หน่วย
   
(Introduction to Probility and Its Applications)
ศึกษาเกี่ยวกับเซต ความน่าจะเป็นจากการทดลองเชิงสุ่มที่มีขอบเขตจำกัด การนับแบบใหม่ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การวินิจฉัย สั่งการณ์เมื่อไม่ทราบสถานการณ์
  ST205(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือความน่าจะเป็นเบื้องต้นและบทประยุกต์ - หน่วย
   
(Introduction to Probability and it's Application)
-
  ST206
อ่านกันเถอะ...
สถิติธุรกิจ 3 หน่วย
   
(Business Statistics (PR : ST203))
ศึกษาความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การประยุกต์ ทฤษฎีความน่าจะเป็นในปัญหาทางด้านธุรกิจ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การพยากรณ์สถานการทางธุรกิจและตัวแปรทางธุรกิจ เลขดัชนี ทฤษฎีการตัดสินใจและการประยุกต์ในทางธุรกิจ
  ST206(H)
อ่านกันเถอะ...
สถิติธุรกิจ - หน่วย
   
(Business Statistics)
 
 
คลิกเลือกหน้าเอกสาร H

1

2

3

4

 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com