สารบัญรายวิชาสถิติ (ต่อ)-1

0

สารบัญรายวิชาสถิติ (ต่อ)-1

0

คลิก อ่านกันเถอะ... ที่ตรงกับหัวข้อต้องการ

คลิกเลือกหน้าเอกสาร H

1

2

3

4

 

ST204(H)
อ่านกันเถอะ...

สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น

- หน่วย

(Introduction to Statistical Analysis)

-
  ST205
อ่านกันเถอะ...

ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและบทประยุกต์

3

หน่วย

(Introduction to Probility and Its Applications)

ศึกษาเกี่ยวกับเซต ความน่าจะเป็นจากการทดลองเชิงสุ่มที่มีขอบเขตจำกัด การนับแบบใหม่ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การวินิจฉัย สั่งการณ์เมื่อไม่ทราบสถานการณ์

  ST205(H)
อ่านกันเถอะ...

คู่มือความน่าจะเป็นเบื้องต้นและบทประยุกต์

-

หน่วย

(Introduction to Probability and it's Application)

-
  ST206
อ่านกันเถอะ...

สถิติธุรกิจ

3

หน่วย

(Business Statistics (PR : ST203))

ศึกษาความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การประยุกต์ ทฤษฎีความน่าจะเป็นในปัญหาทางด้านธุรกิจ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การพยากรณ์สถานการทางธุรกิจและตัวแปรทางธุรกิจ เลขดัชนี ทฤษฎีการตัดสินใจและการประยุกต์ในทางธุรกิจ

  ST206(H)
อ่านกันเถอะ...

สถิติธุรกิจ

-

หน่วย

(Business Statistics)

-
  ST206(S)
อ่านกันเถอะ...

สถิติธุรกิจ

-

หน่วย

(Business Statistics)

-
  ST208
อ่านกันเถอะ...

สถิติจิตวิทยา

3

หน่วย

(Psychological Statisics (PR : ST208))

ศึกษาทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างการประยุกต์เทคนิคการสำรวจด้วยกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยทางด้านจิตวิทยา การประมาณค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบสมมุติฐาน พารามิเตอร์ทางด้านจิตวิทยา และการประมาณค่าพารามิเตอร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การพยากรณ์และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางจิตวิทยาการวัดความเที่ยงตรง

  ST209
อ่านกันเถอะ...

สถิติเศรษฐศาสตร์

3

หน่วย

(Economic Statistics (PR : ST203))

ศึกษาความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การประยุกต์ทฤษฎีความน่าจะเป็นในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างและการใช้เทคนิค การสำรวจในการศึกษาปัญหาและตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ การประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน เทคนิคการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การพยากรณ์และการวิเคราะห์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์การทดสอบนอนพาราเมตริค ทฤษฎีการตัดสินใจ การประยุกต์ในงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

  ST209(46)
อ่านกันเถอะ...

สถิติเศรษฐศาสตร์

3

หน่วย

(Economic Statistics)

-

  ST209(H)
อ่านกันเถอะ...

คู่มือสถิติเศรษฐศาสตร์

-

หน่วย

(Economic Statistics)

-
  ST210
อ่านกันเถอะ...

ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์

3

หน่วย

 

 
คลิกเลือกหน้าเอกสาร H

1

2

3

4

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com