สารบัญรายวิชาสถิติ(ต่อ) -2

0

สารบัญรายวิชาสถิติ(ต่อ) -2

0

คลิกเลือกหน้าเอกสาร H

1

2

3

4

 

คลิกที่อ่านกันเถอะ... ตามหัวข้อที่ต้องการ

 

ST213
อ่านกันเถอะ...
หลักคณิตศาสตร์สำหรับสถิติ 3 หน่วย
(Mathematical for Statistics (PR : MA213))
ดีเทอร์มิแนนท์และเมทริกซ์ คัลคูลัสสำหรับเวคเตอร์ ชุดลำดับและอนุกรมอินทริกรัล อิลิปติคอินทริกรัลและอิมปรอยเปอร์อินทริกรัล อนุพันธ์ของอินทริกรัล อินทริเกรตของอินทริกรัล ฟังก์ชั่นแบบต่างๆ พร้อมทั้งบทประยุกต์ อนุกรมฟูริเยร์และลาปลาซทรานสฟอร์ม สมการดิฟเฟอร์เรนซ์และสมการอินทริกรัลตัวแปรเชิงซ้อน
  ST272
อ่านกันเถอะ...
โปรแกรมคณิตศาสตร์ 3 หน่วย
(Mathematical Programming (PR : ST 271 และ MA 226))
ปัญหาโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้นวิธีการแก้ปัญหาแบบต่างๆและการนำไปใช้งาน การโปรแกรมแบบนอนลิเนียร์Nonlinear
  ST304
อ่านกันเถอะ...
ชีวสถิติ 3 หน่วย
(Biostatistics (PR : ST203))
ศึกษาทฤษฎีความน่าจะเป็น การประยุกต์ทฤษฎีความน่าจะเป็นในปัญหาทางชีววิทยาทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมุติฐาน การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางชีววิทยาและการตรวจสอบนัยสำคัญ การวางแผนงานทดลองวิจัยเบื้องต้น การประยุกต์เทคนิคการวางแผนทดลองวิจัยในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ในงานด้านชีววิทยา สถิติแบบไม่มีพารามิเตอร์การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการประยุกต์ในงานวิจัยด้านชีววิทยาการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การพยากรณ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางชีววิทยา
  ST305
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการตัดสินใจ 3 หน่วย
(Decision Theory (PR : ST 204 หรือ ST 206 หรือ ST 209))
ศึกษาทฤษฎีความน่าจะเป็น ทฤษฎีอรรถประโยชน์โครงสร้างของแบบจำลองในทฤษฎีการตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการเมื่อทราบสถานการณ์ การวินิจฉัยสั่งการเมื่อไม่ทราบสถานการณ์ และโดยมิได้สุ่มตัวอย่างเพื่อหยั่งสถานการณ์จริงทั้งทราบและไม่ทราบฟังก์ชั่นของควานน่าจะเป็น การวิเคราะห์ตัดสินใจด้วยตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีลักษณะตัดตอนต่อเนื่อง การวิเคราะห์การตัดสินใจเพื่อใช้ในการประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐานและการถดถอย
  ST311
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 3 หน่วย
(Probability Theory 1 (PR : ST 205 และ MA 112))
ศึกษาพีชคณิตของเซต ความน่าจะเป็นของเซต ของเหตุการณ์ ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชั่นความหนาแน่นของความน่าจะเป็น ฟังก์ชั่นศึกษาของการแจกแจงแบบจำลอง ความน่าจะเป็นของการทดลองเชิงสุ่มการคาดหมายทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีอสมการของเซบิเซฟความน่าจะเป็นเมื่อมีข้อกำหนดของตัวแปรร่วม การคาดหมายเมื่อมีข้อกำหนดค่าสหสัมพันธ์ ความเป็นอิสระต่อกันเชิงสถิติ
  ST311(H)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 - หน่วย
(Probability Theory 1)
-
  ST312
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2 3 หน่วย
(Probability Theory 2 (PR : ST 311 และ ST 213))
ศึกษาการแจกแจงของตัวแปรสุ่มที่สำคัญ เยนเนอร์เรตติงฟังชั่นก์ การแปลงรูปของตัวแปรสุ่ม เทคนิคการหาแบบจำลองแสดงการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติที่ถูกจัดลำดับกฎการใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ทฤษฎีของการเข้าสู่เกณฑ์กลาง
  ST313
อ่านกันเถอะ...
แบบจำลองเชิงเส้นประยุกต์ 3 หน่วย
(Applied Linear Models(PR : ST210))
ศึกษาทฤษฎีการแจกแจงปกติและทฤษฎีการแจกแจงของตัวแปรพหุปกติ การคัดเลือกตัวแปร แบบจำลองเชิงเส้น สมการถดถอย แบบจำลองงานทดลองและวิจัยตัวแปรสุ่มปกติและตัวแปรลักษณะอื่น การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น GLIM
  ST313(H)
อ่านกันเถอะ...
แบบจำลองเชิงเส้นประยุกต์ - หน่วย
(Applied Linear Model)
-
  ST331
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์การถดถอย 3 หน่วย
(Regression Analysis (PR : ST204 และ MA 226))
ศึกษาการปรับเข้าสู่เส้นตรงโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด การนำเมทริกซ์มาใช้ในการวิเคราะห์หารถดถอยเชิงเส้น การประมาณค่าความคลาดเคลื่อน การวิเคราะห์การถดถอยเมื่อมีตัวแปรอิสระสองตัว การวิเคราะห์การถดถอยเมื่อมีตัวแปรอิสระหลายตัวและมีแบบจำลองซับซ้อน การเลือกสมการการถดถอยที่มีความเหมาะสมที่สุด
  ST332
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนงานทดลอง-วิจัยเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction To Experimental Design( PR : ST204))
ศึกษาจุดหมายและข้อตกลงเบื้องต้นของงานแผนการทดลอง-วิจัยแบบ การทดลอง-วิจัยที่สำคัญ การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนคอนฟาวดิง การประยุกต์ในสาขาวิชาต่างๆ

 


คลิกเลือกหน้าเอกสาร H

1

2

3

4


 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com