สารบัญรายวิชาสถิติ(ต่อ) -3

0

สารบัญรายวิชาสถิติ(ต่อ) -3

0

คลิกเลือกหน้าเอกสาร H

1

2

3

4

ST332(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนงานทดลอง - หน่วย
(Introduction to Experimental Design)
-
  ST333
อ่านกันเถอะ...
สถิติแบบไม่มีพารามิเตอร์ 3 หน่วย
(Nonparametric Statistics (PR : PR : MA226,ST 331 และ ST 332))
ศึกษาหลักเบื้องต้นที่ใช้ตัวทดสอบที่เหมาะสม การทดสอบที่อาศัยตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม การทดสอบเมื่อมีกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่มโดยทุกกลุ่มมีความสัมพันธ์กัน การหาสหพันธ์และการทดสอบนัยสำคัญ
  ST351
อ่านกันเถอะ...
สถิติประกันภัย 3 หน่วย
(Insurance)

ศึกษาหลักเบื้องต้นของการประกันภัย ทฤษฎีความน่าจะเป็น กับการประกันภัย เบี้ยประกันแล้วการคำนวณเบี้ยประกัน ดอกเบี้ยทบต้น เงินรวม ค่าปัจจุบัน อัตราส่วนลด การคำนวณหาอัตรามรณะ โดยอาศัยสถิติเกี่ยวกับการตายและการมีชีวตอยู่ การหาค่าคาดหวังของการมีชีวิติอยู่ ตารางมรณะ การคำนวณความน่าจะเป็นต่างๆ จากตารางมรณะ ค่ารายปี การคำนวณเบี้ยประกันสุทธิจ่ายครั้งเดียวและเบี้ยประกันรายปีของการประกันขีวิตแบบต่างๆ

  ST351(H)
อ่านกันเถอะ...
การประกันภัย - หน่วย
(Insurance)
-
  ST354(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือแบบจำลองคณิตศาสตร์ของการตัดสินใจเพื่อการลงทุน - หน่วย
(Manual to Mathematical Models of Investment Decision)
-
  ST411
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีสถิติ 1 3 หน่วย
(Theory of Statistics 1(PR : ST 312))
ศึกษาชุดลำดับของตัวแปรสุ่ม การลู่เข้าของตัวแปรสุ่ม ขีดจำกัดการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีการเข้าสู่เกณฑ์กลาง การประมาณค่าด้วยค่าคงที่ตัวสถิติที่แทนพารามิเตอร์ได้อย่างเพียงพอ อสมการของรา-คแมร์ การประมาณโดยวิธีทำให้ฟังก์ชั่นร่วมมีค่าสูงสุด ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการตัดสินใจ การบวนการประมาณค่าแบบเบย์ การประมาณค่าโยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด การกะประมาณด้วยช่วงเชื่อมั่น
  ST412
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีสถิติ 2 3 หน่วย
(Theory of Statistics 2 (PR : ST 411))
ศึกษาการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีเนย์เมน –เพียร์สันและทฤษฎีแมกซิมัมไลค์ลิฮุค กฎเกณฑ์ทั่วไปในการพัฒนาตัวทดสอบสถิติ การพัฒนาตัวทดสอบสถิติสำหรับกลุ่มประชากรปกติและกลุ่มประชากรอื่นๆ การพัฒนาตัวทดสอบสถิติสำหรับพารามิเตอร์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป การวิเคราะห์ความแปรปรวน
  ST433
อ่านกันเถอะ...
การสำรวจด้วยตัวอย่าง 3 หน่วย
(Sample Survey (PR : ST 312))
ศึกษาหลักการสุ่มตัวอย่าง ความเอียงเฉและความคลาดเคลื่อน แบบสำรวจชนิดต่างๆ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบความเฉเอียง ประสิทธิภาพและความแน่นอน
  ST435
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมคุณภาพโดยวิธีสถิติ 3 หน่วย
(Statistical Quality Control(PR : ST 204 หรือ ST206 หรือ ST 209))
ศึกษาหลักสถิติที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าด้วยแรงคนและเครื่องจักร กระบวนการควบคุมการผลิต เทคนิคการควบคุมคุณภาพ วิเคราะห์การสุ่มตัวอย่างแบบต่อเนื่องและการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าว่าอยู่ในเกณฑ์พอจะยอมรับได้หรือไม่
  ST435(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการควบคุมคุณภาพทางสถิติ - หน่วย
(Statistical Quality Control(H))
-
  ST435(S)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการควบคุมคุณภาพทางสถิติ - หน่วย
(Statistical Quality Control)
-
  ST436
อ่านกันเถอะ...
หลักการวิจัยเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Research Method)
ศึกษากระบวนการวิจัยโดยไม่ใช้ตัวสถิติ แบบแผนการวิจัย หลักการเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์และการสร้างแบบสอบถาม การสำรวจด้วยตัวอย่างการประเมินผลงานวิจัย
  ST436(H)
อ่านกันเถอะ...
การวิจัยเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Research Method)
-
 
คลิกเลือกหน้าเอกสาร H

1

2

3

4

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com