สารบัญรายวิชาสถิติ (ต่อ)-4

0

สารบัญรายวิชาสถิติ (ต่อ)-4

0

คลิกเลือกหน้าเอกสาร H

1

2

3

4

 

 

คลิกอ่านกันเถอะ... ตามหัวข้อที่ต้องการ

 

 

ST437
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปรพหุ 1 3 หน่วย
   
(Multivariate Statistical Analysis 1 (PR : MA226,ST 331 และ ST 332))
ศึกษาการวิเคราะห์ทางสถิติซึ่งเกี่ยวกับตัวแปรพหุ โดยเปรียบเทียบกับวิธีวิเคราะห์ทางสถิติซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวแปรเดี่ยว การทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย การหาเขตเชื่อมั่น การวิเคราะห์ความแปรปรวน หลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์ดิสคริมิแนนท์ วิธีวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญและการวิเคราะห์ปัจจัยหลัก
  ST439
อ่านกันเถอะ...
หลักสถิติเพื่อการพยากรณ์ 3 หน่วย
   
(Statistical Forecasting Methods (PR : ST 331))
ศึกษาการพัฒนาทางทฤษฎีและการประยุกต์ของเทคนิคการพยากรณ์แบบต่างๆ โดยเริ่มจาการศึกษาถึงความจำเป็นที่ต้องมีการพยากรณ์และหลักการพิจารณาเลือกใช้เทคนิคการพยากรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และศึกษารายละเอียดของเทคนิคการพยากรณ์แบบต่างๆ คือ การพยากรณ์โดยอาศัยเทคนิคการปรับค่าข้อมูลเทคนิคการแตกข้อมูลเป็นส่วนๆ เทคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอย เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา เทคนิคของบ็อกซ์-เจนกินส์ และเทคนิคเชิงคุณภาพและเชิงเทคโนโลยีรวมถึงบทประยุกต์ของเทคนิคการพยากรณ์
  ST452
อ่านกันเถอะ...
ระเบียบวิธีการประกันชีวิต 3 หน่วย
   
(Methods of Lift Insurance (PR : ST351))
ศึกษาหลักเบื้องต้นของการสร้างตารางชีพ ค่าคาดหมายของการมีชีวิตอยู่ อัตราเกณฑ์กลางปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตาย ความน่าจะเป็นที่จะมีชีวิตอยู่และมรณะคอมมิวเตชั่นฟังก์ชั่นการประกันเงินได้ประจำยังไม่จ่ายทันทีและจ่ายชั่วคราว ตารางแปลงสัญญาประกันภัย กรมธรรรม์ประกันภัย การสร้างตารางโดยอาศัยตารางชีพ การจัดองค์การและงานประจำ

 

 
 
คลิกเลือกหน้าเอกสาร H

1

2

3

4

 
 

                   

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com