สารบัญเมนูประชาสสัมพันธ์1

PAGE   H  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

61 แบบฝึกหัดวิชาหลักการคณิตศาสตร์(วทบ.คณิต50/เรื่องสมการและอสมการ) 30-07-2007
62 แบบฝึกหัดวิชาหลักการคณิตศาสตร์(คบ.คณิต50/เรื่องฟังก์ชัน) 30-07-2007
63 การแข่งขันทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550 24-07-2007
64 ภาพกิจกรรมงานราชภัฏวิชาการเทิดพระบารมีในหลวงครองราช 80 ปีวันที่ 17-21กรกฎาคม 2550 18-07-2007
65 แบบฝึกหัดวิชาหลักการคณิตศาสตร์(คบ.คณิต50/เรื่องโดเมน-เรนจ์ 16-07-2007
66 แบบฝึกหัดวิชาหลักการคณิตศาสตร์(คบ.คณิต50/สำหรับส่งทางอินเทอร์เนท) 09-07-2007
67 ประวัติและผลงานวิทยากร 02-07-2007
68 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 29-06-2007
69 เอกสารสำหรับดาวน์โหลดคณิตศาสตร์เบื้องต้น(Basic Mathematics)MA103 19-06-2007
70 แบบฝึกหัดวิชาหลักการคณิตศาสตร์(คบ.คณิต50/ วท.บ.คณิต 50) 11-06-2007
71 เอกสารสำหรับดาวน์โหลดโครงการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา(กยศ./กรอ.) 07-06-2007
72 ตรารางสอน/คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา/ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ 2550/และอื่นๆ 04-06-2007
73 สารบัญภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา วท.บ(คณิตศาสตร์)ชั้นปีที่ 4 เตรียมออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำป 04-06-2007
74 สารบัญภาพกิจกรรมงานพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต 18-05-2007
75 แนะนำเวบไซด์งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 27-04-2007
76 ภาพกิจกรรมพิธีเปิดกีฬาอาจารย์และข้าราชการ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39วัน 02-02-2007
77 เทคนิคการนับ 08-12-2006
78 เอกสารประกอบรายวิช ทฤษฎีจำนวน 13-11-2006
79 เอกสารประกอบรายวิช เรขาคณิตวิเราะห์และแคลคูลัส 2 08-11-2006
80 เอกสารรายงานการวิจัยเรื่องนโยบายการผลิตและพัฒนาครู 17-10-2006

 PAGE   H  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 

 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com