สารบัญเมนูประชาสสัมพันธ์2

 

สารบัญเมนูประชาสสัมพันธ์2

0
 PAGE   H  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
41 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2550รายวิชาโปรแกรมประยุกต์ทางคณิตศาสตร์รหัสวิชา4123608 28-02-2008
42 ภาพกิจกรรม เลี้ยงส่งรุ่นพี่ปี4(วท.บ.คณิตศาสตร์ 2550)สำเร็จการศึกษา วันที่ 22กุมภาพันธ์ 2551ณ ยิมส์ฯ 28-02-2008
43 ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างวันที่ 3 11-02-2008
44 เอกสารประกอบรายวิช เรขาคณิตวิเราะห์และแคลคูลัส 2 11-02-2008
45 ภาพกิจกรรมแข่งขันกีฬาอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 410 ระห 10-02-2008
46 หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 22-01-2008
47 คะแนนสอบกลางภาครายวิชา สถิติธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2550 (กศ.ป.) 09-01-2008
48 ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และข้าราชการประจำปี2550 วันที่ 27 ธันวาคม 2550ณ.ยิมส์เนเซียมมหาวิทยาล 28-12-2007
49 เฉลยแบบฝึกหัดวิชาสถิติธุรกิจ (สำหรับนศ. ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สกลนคร) อ.ชนัญกาญจน์ 26-12-2007
50 รายวิชา MA104 พีชคณิต (Algebra (ไม่เปิดสำหนับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)) 20-12-2007
51 เนื้อหารายวิชาทฤษฎีเซต/การวิเคราะห์จำนวนจริง 1 20-11-2007
52 เอกสารประกอบรายวิช ทฤษฎีจำนวน1 20-11-2007
53 ภาพกิจกรรมกการแข่งขัน กีฬา ภูพานเกมส์ 2550 16-11-2007
54 เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาโปรแกรมคณิตศาสตร์ 15-11-2007
55 เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเรขาคณิตวิเราะห์และแคลคูลัส 2 13-11-2007
56 เอกสารประกอบการสอนวิชา ดิสครีตและโครงสร้าง 13-11-2007
57 ประกาศคะแนนสอบปลายภาค นศ.กศ.ป. วิชาสถิติธุรกิจ 25-09-2007
58 ภาพกิจกรรมงานคณิตศาสตร์สัมพันธ์ 04-09-2007
59 ภาพกิจกรรมการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสต 25-08-2007
60 แบบฝึกหัดวิชาหลักการคณิตศาสตร์(วทบ.คณิต50/เรื่องความสัมพันธ์) 05-08-2007
 PAGE   H  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com