สารบัญเมนูประชาสสัมพันธ์3

 

สารบัญเมนูประชาสสัมพันธ์3

0
 PAGE   H  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

21 สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์วันที่ 2 กันยายน 2551ห้องดุสิตา ภูพานเพลซ มร.สกลนคร 28-08-2008
22 เอกสารการประชุมกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่6 วันที่ 14 สค.2551 ห้องประชุมเล็กศูน 14-08-2008
23 เอกสารสยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์ช่วงวันที่ 1-13 ตุลาคม 2519 ใครสั่งฆ่านักศึกษา 13-08-2008
24 ภาพกิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวันที่ 19 กรกฎาคม 2551สถานที่ หอประชุมใหม่มหาวิ 08-08-2008
25 เอกสาร 30 /45ปีวิทยาลัยครูสกลนคร /มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 01-08-2008
26 แบบฝึกหัดเรื่องเซต (สำหรับนักศึกษา วท.บ. 2551) 19-07-2008
27 เอกสารอบรมการจัดค่ายคณิตศาสตร์ปีการศึกษา2550 17-07-2008
28 ภาพกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 14-18 กค.2551 ณ หอประชุม/และสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกล 14-07-2008
29 เฉลยแบบฝึกหัด เรื่องความน่าจะเป็น โดย อ.ชนัญกาญจน์ แสงประสาน 08-07-2008
30 เอกสารรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ/และรายวิชาการวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น 08-07-2008
31 หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปรับปรุงปี2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 08-07-2008
32 แบบฝึกหัดรายวิชา หลักการคณิตศาสตร์และ ระบบจำนวนโดย อ.ศรีจันทร์ ทานะขันธ์ 29-06-2008
33 ประชาสัมพันธ์เอกสารสำหรับดาวน์โหลดโครงการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา(กยศ./กรอ.) 21-06-2008
34 ภาพกิจกรรมงานไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ 2551 วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2551ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภั 19-06-2008
35 ประกาศผลการสอบนักศึกษาสมทบ(วิชาสถิติธุรกิจ) 29-05-2008
36 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 3/2550 22-05-2008
37 ประชาสัมพันธ์คืนสู่เหย้าศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวันที่ 19 กรกฎาคม 2551สถานที่ หอประชุมใหม่มห 13-05-2008
38 ประกาศสถานที่ตอบรับนศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 13-05-2008
39 ภาพกิจกรรมสัมมนานักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาเอกคณิตศาสตร์(วท.บ.คณิตศาสตร์)วันที่ 5 มีนาคม 06-03-2008
40 ภาพกิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวคณิตศาสตร์ 2548สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่ 04-03-2008

 PAGE   H  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com