สารบัญเมนูประชาสสัมพันธ์4

 

สารบัญเมนูประชาสสัมพันธ์4

0
 PAGE   H  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ วันที่ 18-19 มิถุนายน 2552 ณ ห้องดุสิตา ภู 12-10-2009
2 ภาพกิจกรรมวันไหว้ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ วันที่ 4- มิถุนายน 2552 ณ หอประชุมเก่า มร.สน 05-10-2009
3 เอกสารรายวิชาเรขาคณิตเบื้องต้นและโครงการสอนโดยอ.ศรีจันทร์ ทานะขันธ์ 05-10-2009
4 โครงการสอนและเอกสารประกอบการสอนรายวิชาต่างๆสำหรับนักศึกษาภาค ปกติ และ กศป. ประจำภาคเรียนที่1-2552 สอ 05-10-2009
5 แบบฝึกหัดเอกสารรายวิชาการวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น 09-01-2009
6 แบบฝึกหัดเอกสารรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ 09-01-2009
7 งานนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์เรียนวิชาวิชา ทฤษฎีกราฟ (Graph theory) 05-10-2009
8 ภาพกิจกรรมนักศึกษา วทบ.2549 เตรียมป้ายแสดงความยินดีกับบัณฑิตปี2549-2550 05-01-2009
9 เอกสารรายวิชา พีชคณิต โดย โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. 05-10-2009
10 ภาพกิจกรรมงานพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 02-12-2008
11 แนะนำเวบไซด์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตและมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 05-10-2009
12 เอกสารรายวิชา เมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 05-10-2009
13 เอกสารรายวิชา ทฤษฎีกราฟ (Graph theory) 04-11-2008
14 เอกสารรายวิชา วิชาการวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น(real analysis 03-11-2008
15 โครงการสอนและ เอกสารรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ 05-10-2009
16 คะแนนสอบกลางภาครายวิชา สถิติธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2551 (กศ.ป.) 05-10-2009
17 เอกสารรายวิชา Theory and Problems of ADVANCED CALCULUS Second Edition - WREDE & SPIEGE 10-09-2008
18 เอกสาร Introduction to the Language and Practice of Mathematics (Math 241) 10-09-2008
19 คู่มือการประกันคุณภาพปีการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร2551/แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง2551 (สาขาวิชา) 06-09-2008
20 ภาพกิจกรรมการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์วันที่ 2 กันยายน 2551ห้องดุสิตา ภูพานเพลซ มร.สก 04-09-2008

 PAGE   H  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com