ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพนิเทศนักศึกษา 27-5-2557 ]
ภาพกิจกรรม อ.ศรีจันทร์ ทานะขันธ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส.สถิติบึงกาฬ และส.สถิติอุดรธานี
: 198
: 204
: 184
: 190
: 191
: 182

ไปที่หน้า : [1] 

 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com