ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการสอนรายการวิเคราะห์จำนวนจริง / เอกสารประกอบการสอนรายการวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อน

เอกสารประกอบการสอนรายการวิเคราะห์จำนวนจริง / เอกสารประกอบการสอนรายการวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อน

 


คลิกหัวข้อที่ต้องการ  >>>

 
เอกสารประกอบการสอนรายการวิเคราะห์จำนวนจริง
 
เอกสารประกอบการสอนรายการวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อน
 
 ตำราวิชาการวิเคราะห์เชิงซ้อน Complex  number  Analysisโดยรองศาสตราจารย์ไพรัช  ประจันตะเสน
 
 รายงานการวิจัย เรื่องการทดสอบสมิฐาน
 

สำนักงานกลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ      อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 713-714
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
0-4271-1274 สายใน 219    Fax 0-4271-1274  
Website    
http://math1.snru.ac.th    e-mail:    math1@snru.ac

 วันที่ : 1 ก.ค. 2549
ที่มา :
อ่าน : 955

 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com