ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการวิจัย ชุดเสริมการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อแคลคูลัส Modules in Pre - Calculus

รายงานผลการวิจัย ชุดเสริมการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อแคลคูลัส    Modules in Pre - Calculus
 
คลิกหัวข้อที่ต้องการ >>

ปกรายงานการวิจัย
 
บทคัดย่อ
 
คำนำ
 
สารบัญ 
 
บทที่1 บทนำ
 
บทที่  2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
 
บทที่  3  วิธีดำเนินการวิจัย
 
บทที่4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 
บทที่   5 สรุปและข้อเสนอแนะ
 
บรรณานุกรม
 
 

ภาคผนวก

 

หน่วยที่   1  

ผลคูณและตัวประกอบ  

จุดประสงค์  เพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานการคูณพหุนามและการแยกตัวประกอบพหุ นามเพื่อเสริมการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อแคลคูลัส  

       หน่วยการเรียนที่   1  ประกอบด้วย  

                                        เรื่องที่   1.1 การคูณพหุนาม 

                                        เรื่องที่   1.2 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  การแยกตัวประกอบ   

                                        เรื่องที่   1.3 การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง   

                                        เรื่องที่   1.4 การแยกพหุนามดีกรีสอง   

                                        เรื่องที่   1.5 นิพจน์เชิงเศษส่วน
คำชี้แจง
 
สารบัญ
 
กระดาษคำตอบ
 
แบบทดสอบก่อนเรียน
 
แบบทดสอบหลังเรียน
 
1_1การคูณพหุนาม
 
1_2 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
 
1_2การแยกตัวประกอบ
 
1_3การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง
 
1_4การแยกพหุนามดีกรีสอง
 
1_-5นิพจน์เชิงเศษส่วน
 
 

หน่วยที่
เลขดรรชนี และ เสิร์ด 


จุดประสงค์                    เพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานเลขดรรชนีและเสิร์ดเสริมการเรียน คณิตศาสตร์เพื่อแคลคูลัส 
สาระสำคัญ
                    นิยาม  ข้อตกลง และทฤษฎีของเลขดรรชนี และเสิร์ด 
หน่วยการเรียนที่ 2
        ประกอบด้วย 
                                    เรื่องที่ 2.1          เลขดรรชนี 
                                    เรื่องที่ 2.2          เสิร์ด 
การวัดและประเมินผล      ผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนของตนเองได้ โดยตรวจผลการทำ 
กิจกรรมและแบบฝึก 
                                    ท้ายเรื่องได้กับเฉลยท้ายเรื่อง

ปก
 
คำชี้แจงสำหรับผู้เรียน
 
คำอธิบายจุดประสงค์
 
สารบัญ
 
กระดาษคำตอบเรื่องที่  2.1เลชดรรชนี
 
กระดาษคำตอบเรื่องที่  2.2เสิร์ดสำหรับผู้เรียน
 
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่2
 
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่2
 
เรื่องที่2.1เลขดรรชนีสำหรับผู้เรียน
 
เรื่องที่ 2.2เสิร์ดสำหรับผู้เรียน
 
ภาคผนวก

  หน่วยที่ 
เรื่องเศษส่วนของพหุนามและการประยุกต์การแยกตัวประกอบ

จุดประสงค์         

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถหาผลคูณ และ ผลหารของเศษส่วนของพหุนามได้ 
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถหาผลลัพธ์ของการบวก และ การลบของเศษส่วนของพหุนามได้ 
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถแยกตัวประกอบพหุนามโดยวิธีการหารได้ 
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถแยกตัวประกอบพหุนามโดยใช้ทฤษฎีเศษเหลือและทฤษฎีตัว ประกอบได้ 

หน่วยการเรียนที่ 
3  ประกอบด้วย 
            เรื่องที่ 3.1  การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม 
            เรื่องที่ 3.2  การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม 
            เรื่องที่ 3.3  การแยกตัวประกอบพหุนามโดยวิธีการหาร 
            เรื่องที่ 3.4  การแยกตัวประกอบพหุนามโดยใช้ทฤษฎี 
การวัดและการประเมินผล 

              ผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนของตนเองได้  โดยตรวจผลการทำกิจกรรมและแบบฝึกท้ายเรื่องกับเฉลย  

 
คำชี้แจงสำหรับผู้เรียน
 
กระดาษคำตอบ
 
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่3
 
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่3
 
เรื่องที่ 3.1การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม
 
เรื่องที่ 3.2การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม
 
เรื่องที่ 3.3การประยุกต์การแยกตัวประกอบพหุนามโดยวิธีการหาร
 
เรื่องที่ 3.4การแยกตัวประกอบพหุนามโดยใช้ทฤษฎี
 
 

หน่วยที่ 4 
กราฟของสมการและฟังก์ชัน

จุดประสงค์   เพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกราฟของสมการและกราฟของฟังก์ชันเพื่อการนำไปใช้ศึกษาวิชาแคลคูลัส  

าระสำคัญ 
          
1.       หลักการเกี่ยวกับ การสมมาตรและจุดตัดแกนพิกัด นับว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในการวาดกราฟได้สะดวกขึ้น 
            
2.    สมการในรูปแบบ Ax + By  = C  โดยที่  AB  0 ให้กราฟเป็นเส้นตรง การวาดกราฟจึงหาจุดที่ผ่านเพียง 2  จุด ก็เพียงพอที่จะวาดได้ 
            
3.       แนวคิดเกี่ยวกับฟังก์ชันที่สำคัญได้แก่ โดเมน เรนจ์ ค่าของฟังก์ชัน การดำเนินการ และฟังก์ชันผกผัน 
           
4.    การเขียนกราฟของฟังก์ชันนอกจากอาศัยหลักการเกี่ยวกับ การสมมาตร จุดตัดแกนพิกัดแล้ว ยังอาจอาศัยหลักการเกี่ยวกับการเลื่อนของกราฟ เป็นเครื่องมือช่วยได้อีกประการหนึ่ง

หน่วยที่4 
เรื่องที่ 4.1 กราฟของสมการ
เรื่องที่ 4.2 สมการเส้นตรง
เรื่องที่ 4.3  ฟังก์ชัน
 

 

 

 
คำชี้แจงสำหรับผู้เรียน
 
เรื่อง4_1สารบัญ กราฟของสมการ
 
เรื่อง4_2สารบัญสมการเส้นตรง
 
แบบทดสอบ
 
กิจกรรม4_1_1การเขียนกราฟโดยการกำหนดจุด
 
กิจกรรม4_1_3 สมการวงกลม
 
กิจกรรม4_2_1 สมการเส้นตรง
 
กิจกรรม4_2_2สมการเส้นตรงบางรูปแบบ
 
กิจกรรม4_3_1ฟังก์ชัน
 
กิจกรรม4_3_2กราฟของฟังก์ชัน
 
กิจกรรม4_3_3การดำเนินการบนฟังก์ชัน
 
กิจกรรม4_3_4  ฟังก์ชันผกผัน
 
worksheet4_1กราฟของสมการ
 
worksheet4_2 สมการเส้นตรง
 
worksheet4_3ฟังก์ชัน

  หน่วยที่ 5  
ฟังก์ชันตรีโกณมิติและกราฟ 
จุดประสงค์ เพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยมุ่งนำไปใช้ประกอบ  การศึกษาวิชาแคลคูลัส  

สาระสำคัญ         ค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ สูตรพื้นฐานเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ และกราฟของ 
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ นับว่ามีความสำคัญมากที่จะนำไปใช้ศึกษาวิชาแคลคูลัส 

หน่วยการเรียนที่ 5 ระกอบด้วย                        

5.1 ทฤษฎีปีทากอรัส                        

5.2 ค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ                       

5.3 สูตรพื้นฐานเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ                        

5.4 กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

การวัดผลและประเมินผล             
 
ผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนของตนเองได้ โดยการตรวจผลการทำกิจกรรมและแบบฝึกหัดท้ายเรื่องกับเฉลยท้ายเรื่อง
  

คำชี้แจงสำหรับผู้เรียน 

1.    ก่อนทำการศึกษาหน่วยการเรียนนี้ ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ถ้าผลสอบผ่าน 70% ให้ถือว่าผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเพียงพอ ไม่ต้องศึกษาเอกสารหน่วยนี้ 
2.       ถ้าผลสอบไม่ผ่าน 70% ให้ผู้เรียนศึกษาเอกสารหน่วยนี้ด้วยตนเองอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

3.    หน่วยการเรียนนี้เป็นหน่วยการเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองหรือกิจกรรมแบบกลุ่ม ขอให้ผู้เรียนตั้งใจศึกษา และร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม จนสามารถสรุปสาระสำคัญจากบทเรียน 

4.    ก่อนทำการศึกษา ผู้เรียนต้องศึกษา จุดประสงค์ สาระสำคัญในแต่ละเรื่อง และกิจกรรมการเรียน แล้วดำเนินกิจกรรมตามลำดับขั้นที่ระบุไว้โดยไม่ข้ามกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 

5.       ในแต่ละกิจกรรม ถ้าผู้เรียนพบตัวเลขในวงเล็บด้านขวามือ ให้ผู้เรียนตอบคำถามข้อนั้นในกระดาษคำตอบท้ายเรื่อง 

6.       เมื่อผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองแล้วไม่เข้าใจหรือมีปัญหา ผู้เรียนควรปรึกษาเพื่อนในกลุ่มหรือครูผู้สอนหรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

7.       ครูมีบทบาทเป็นผู้จัดการให้การเรียนเป็นไปตามลำดับ  และให้คำแนะนำในกรณีที่ผู้เรียนไม่เข้าใจเนื้อหาหรือกิจกรรมต่างๆ หลังจากศึกษาจบทุกเรื่องในหน่วยการเรียนนี้ ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง ถ้าผลสอบต่ำกว่า  70%  ควรศึกษาใหม่

 

 
คำชี้แจงสำหรับผู้เรียน
 
แบบทดสอบก่อนเรียน
 
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 5
 
แบบทดสอบหลังเรียน


วันที่ : 6 ก.ค. 2549
ที่มา :
อ่าน : 4673

 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com