ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ (วท.บ.) 2547 ทัศนศึกษา คณิตศาสตร์ 23-26-12-48

 

ภาพกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ตามโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ (วท.บ.) 2547
  สถานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  นครปฐม  ราชบุรี  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขัน์  สระบุรี  ลพบุรี  
 วันที่  23-26-ธันวาคม 2548

 

  

 

 

 

 

ดูภาพทั้งหมด >>>>

 

สำนักงานกลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ      อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 713-714
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
0-4271-1274 สายใน 219    Fax 0-4271-1274  
Website    
http://math1.snru.ac.th    e-mail:    math1@snru.acวันที่ : 1 ส.ค. 2549
ที่มา :
อ่าน : 845

 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com