ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการแข่งขันทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน

ประกาศประกาศผลการแข่งขันทดสอบความรู้คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 12  สิงหาคม  2549
ณ อาคาร 8(อาคารกาญจนาภิเษก) และอาคาร 10 (อาคาร 9 ชั้น)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบระดับประถมศึกษา  คลิก >>> ระดับประถมศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบระดับประถมศึกษา  แยกตามห้องสอบ  ระดับประถมศึกษา
ประกาศผลการแข่งขันทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา
ประกาศผลการแข่งขันทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา    อันดับที่ 1-10
 
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คลิก >>> ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   แยกตามห้องสอบ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศผลการแข่งขันทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศผลการแข่งขันทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อันดับที่ 1-10
 
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย  คลิก >>> ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย  แยกตามห้องสอบ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศผลการแข่งขันทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศผลการแข่งขันทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อันดับที่ 1-10
 
แผนผังอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย   คลิก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ คลิก

 

แบบทดสอบความรู้คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวอย่างแบบทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  2548 /  2549
ตัวอย่างแบบทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  2548  /  2549
ตัวอย่างแบบทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   2548   /  2549
 

ภาพกิจกรรมการทสอบความรู้คณิตศาสตร์  ปี2549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูภาพกิจกรรมปี 2549 ทั้งหมด >>>

 

ภาพกิจกรรมการทสอบความรู้คณิตศาสตร์  ปี2548

IMG_1560.jpg

IMG_1562.jpg

IMG_1563.jpg

IMG_1564.jpg

IMG_1565.jpg

IMG_1566.jpg

IMG_1567.jpg

IMG_1568.jpg

IMG_1571.jpg

IMG_1572.jpg

IMG_1574.jpg

IMG_1575.jpg

IMG_1577.jpg

IMG_1578.jpg

IMG_1580.jpg

IMG_1581.jpg

IMG_1582.jpg

IMG_1583.jpg

IMG_1585.jpg

IMG_1586.jpg

คลิกดูภาพกิจกรรมปี 2548 ทั้งหมด >>>

 

                  

 

สำนักงานกลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ      อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 713-714
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
0-4271-1274 สายใน 219    Fax 0-4271-1274  
Website    
http://math1.snru.ac.th    e-mail:    math1@snru.acวันที่ : 8 ส.ค. 2549
ที่มา :
อ่าน : 1115

 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com