ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18-19 -สค-49 รณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่  18-19 -สิงหาคม-2549
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ดูภาพทั้งหมด  

 

  ประมวลภาพ :: งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18- 19 สิงหาคม 2549 ชุดที่ 1 

 

                  วันที่ : 19 ส.ค. 2549
ที่มา :
อ่าน : 814

 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com