ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฝึกหัด รายวิชาการคิดและการตัดสินใจ เรื่องกำหนดการเชิงเส้น

 

รายวิชาการคิดและการตัดสินใจ

 

1.แบบฝึกหัด เรื่องกำหนดการเชิงเส้น
คำชี้แจง ให้นักศึกษาเอกสารต่อไปนี้ แล้วทำแบบฝึกหัดท้ายบท ส่งงาน ทางจดหมายอิเลคทรอนิก math1@snru.ac.th
 
เอกสารสำหรับศึกษา เรื่องกำหนดการเชิงเส้น
 
เอกสารสำหรับศึกษา เรื่องกำหนดการเชิงเส้น1

 

 

 

 

 

                  

สำนักงานกลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ      อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 713-714
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
0-4271-1274 สายใน 219    Fax 0-4271-1274  
Website    
http://math1.snru.ac.th    e-mail:    math1@snru.acวันที่ : 26 ส.ค. 2549
ที่มา :
อ่าน : 2185

 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com