ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวิชาหลักการคณิตศาสตร์(คบ.)สำหรับนักศึกษาหมู่เรียน คบ 1/2549

งานวิชาหลักการคณิตศาสตร์(คบ.)

สำหรับนักศึกษาหมู่เรียน คบ 1/2549

 

 

คำชี้แจง

1.ให้ศึกษาเอกสาร บทที่ 1 และ2 ความรู้พื้นฐาน/การกระทำระหว่างเซต
2.ให้ทำแบบฝึกหัดที่ 2.1 (ข้อ 1-14)  จาก บทที่ 1 และ2 ความรู้พื้นฐาน/การกระทำระหว่างเซต ส่งงานทางจดหมาย อิเลคทรอนิก ที  math1@snru.ac.th  (ภายในวันที่ 14 กันยายน 2549)
3.ให้ทำแบบฝึกหัดที่ 2.2 (ข้อ 1-22)จากบทที่ 3 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  โดยเลขที่ที่ลงท้ายด้วย 0 ทำข้อ 10 แล20 เลขที่ลงท้ายด้วย 1 ทำข้อ 1และ 11 เลขที่ลงท้ายด้วย 2 ทำข้อ 2และ 12 ตามลำดับเช่นนี้ไปเรื่อยๆ  ส่งงานทางจดหมาย อิเลคทรอนิก ที  math1@snru.ac.th  (ภายในวันที่ 18 กันยายน 2549)

 
 

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

 บทที่ 1 และ2 ความรู้พื้นฐาน/การกระทำระหว่างเซต

บทที่ 3 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

 

 
 

                  

 

สำนักงานกลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ      อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 713-714
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
0-4271-1274 สายใน 219    Fax 0-4271-1274  
Website    
http://math1.snru.ac.th    e-mail:    math1@snru.acวันที่ : 5 ก.ย. 2549
ที่มา :
อ่าน : 1040

 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com