ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการสอนรายวิชการคิดและการตัดสินใจ รหัสวิชา 04092001(หลักสูตรอบรมสมาชิก อบต.)

เอกสารประกอบการสอน
รายวิชการคิดและการตัดสินใจ 
รหัสวิชา 04092001(หลักสูตรอบรมสมาชิก  อบต.)

 
เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

สารบัญ

หน่วยที่1  การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย์

หน่วยที่2  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล
หน่วยที่3  ข้อมูลข่าวสารและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  
หน่วยที่4   กระบวนการตัดสินใจ 
หน่วยที่5  สมการเชิงเส้น สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยว      

                     หน่วยที่5-1    

                     หน่วยที่5-2 

                     หน่วยที่5-3

             

 
 
 
 

                  

 

สำนักงานกลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ      อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 713-714
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
0-4271-1274 สายใน 219    Fax 0-4271-1274  
Website    
http://math1.snru.ac.th    e-mail:    math1@snru.acวันที่ : 2 ต.ค. 2549
ที่มา :
อ่าน : 802

 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com