ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนานักคิด 2-3 กันยายน 2549

     

ภาพกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนานักคิด
โดย
กลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันที่ 2-3 กันยายน 2549
ณ  ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

คลิกดูภาพทั้งหมด >>>>]

   

                  

 

สำนักงานกลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ      อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 713-714
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
0-4271-1274 สายใน 219    Fax 0-4271-1274  
Website    
http://math1.snru.ac.th    e-mail:    math1@snru.ac

   


วันที่ : 2 ต.ค. 2549
ที่มา :
อ่าน : 772

 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com