ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการสอนวิชา ดิสครีตและโครงสร้าง

เอกสารประกอบการสอนวิชา ดิสครีต (เอกสาร pdf )

  :: ดาวน์โหลดเอกสาร ::วันที่ : 13 พ.ย. 2550
ที่มา :
อ่าน : 1694

 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com