ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ

 คลิกที่ตัวเลขที่แสดงหน้าของเอกสาร>>>

  สารบัญ      หน้า A- F    
       
หน่วยที่ 1  การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย์      
 

1.1 กระบวนการคิดของมนุษย์  
    1.1.1  กลไกทางสมองกับการพัฒนาความคิดของมนุษย์ 
    1.1.2  การฝึกทักษะการคิดและลักษณะการคิดต่าง ๆ
 

หน้า  1-6   หน้า  7-11  หน้า  12-20    หน้า  21-30      หน้า  35-46  


   
  1.2  การพัฒนากระบวนการคิดรูปแบบต่าง ๆ
    1.2.1  การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    1.2.2  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    1.2.3  การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    1.2.4  การคิดเลียนแบบอริยสัจ 4
    1.2.5  การคิดทางคณิตศาสตร์ 
    1.2.6  การคิดทางการบริหารและการจัดการ 

หน้า  47-74    หน้า  75-111

   
       
หน่วยที่ 2   เทคนิควิธีและเครื่องมือในการคิดและตัดสินใจ    
   2.1  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล
    2.1.1  ประพจน์และประโยคเปิด
    2.1.2  รูปแบบของประโยคตรรกวิทยา
    2.1.3  การให้เหตุผล
    2.1.4  การตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใช้แผนภาพ 
    2.1.5  การตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใช้ตาราง

หน้า  111-138    หน้า  139-165

   
   2.2  ข้อมูลข่าวสารและการเก็บรวบรวมข้อมูล
      2.2.1  ความหมายของข้อมูล
      2.2.2  ประเภทของข้อมูล
      2.2.3  แหล่งข้อมูล
      2.2.4  มาตรและการวัด
      2.2.5  ประชากรและตัวอย่าง
     2.2.6  การเก็บรวบรวมข้อมูล
     2.2.7  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

หน้า  165-182   หน้า  183-207
   
  2.3  การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ 
    2.3.1  การจัดระเบียบข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ 
    2.3.2 การนำเสนอข้อมูล
    2.3.3  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
    2.3.4  การวัดการกระจายของข้อมูล 
    2.3.5  การใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ    

หน้า  207-220   หน้า  220-230  
        
                     

              
   
  2.4  กระบวนการตัดสินใจ                                                              
    2.4.1  แนวคิดของกระบวนการตัดสินใจ
    2.4.2  วิธีและเทคนิคในกระบวนการตัดสินใจรูปแบบต่าง ๆ 
    2.4.3  การวิเคราะห์และการหาผลลัพธ์ในการตัดสินใจ

หน้า  231-253   หน้า  253-267
   
  2.5  การโปรแกรมเชิงเส้น
    2.5.1  แนวคิดของการโปรแกรมเชิงเส้น
    2.5.2  วิธีและเทคนิคในการสร้างรูปแบบ
    2.5.3  การวิเคราะห์และการหาผลลัพธ์การโปรแกรมเชิงเส้น 

หน้า  268-276

   
       
หน่วยที่ 3   กรณีศึกษาและการฝึกทักษะการคิด    
  3.1  กรณีศึกษา
    3.1.1  การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่กำหนด
    3.1.2  การแก้ปัญหาตามสถานการณ์จริงจากข่าวสารและสื่อต่าง ๆ
    3.1.3  การแก้ปัญหาจากสถานการณ์สมมติ  

หน้า  277-320   หน้า  321-342

   
  3.2  การฝึกทักษะการคิด 
    3.2.1  เกมการคิด
    3.2.2 กิจกรรมการคิด 

หน้า  343-353

   
       

                                                                                        

 

 
  คำนำ
สารบัญ
บทที่1 วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร บทนำ ความหมาย
 
บทที่1(2) วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร บทนำ ความหมาย
 
บทที่2 โครงสร้างทางสัม เศรษฐกิจ
 
บทที่2(2) โครงสร้างทางสัม เศรษฐกิจ

 
 


วันที่ : 5 มิ.ย. 2553
ที่มา :
อ่าน : 832

 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com