ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมนักศึกษา/บุคคลากร ของกลุ่มโปรแกรมวิชา

ภาพกิจกรรมนักศึกษา/บุคคลากร ของกลุ่มโปรแกรมวิชา

 

 คลิกแต่ละหัวข้อเพื่อดูภาพกิจกรรม  >>>>

 
คืนสู่เหย้าชาวคณิตศาสตร์ รุ่น 2545-2548  วันที่ 13 สิงหาคม  2548
 
ภาพงานเลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์(วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2548
 
ภาพกิจกรรมแข่งขันทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 12 สิงหาคม  2548 ประจำปีการศึกษา 2548 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
อบรม  GIS ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์(วท.บ.) ปีการศึกษา 2548 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 
สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ (วท.บ.)  วันที่ 13 สิงหาคม 2548 ประจำปีการศึกษา 2548ณ ห้องมณีเทวา ภูพานเพลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 
ภาพกิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์(วท.บ.) ศึกษาดูงานที่ อยุทธยา กรุงเทพฯและปริมณฑล จังหวัดภาคตะวันออก  ประจำปีการศึกษา 2547
 
ภาพกิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์(วท.บ.) ศึกษาดูงานที่ พระราชวังบางประอิน  จังหวัดอยุทธยา   ประจำปีการศึกษา 2547
 
 ภาพกิจกรรมงานพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษา วิชาเอกสถิติประยุกต์(วท.บ.) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีการศึกษา 2547
 
 ภาพกิจกรรมนักศึกษา วิชาเอกสถิติประยุกต์(วท.บ.) สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีการศึกษา 2547
 
ภาพกิจกรรมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2547 วันที่ 26 ตุลาคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 
ภาพกิจกรรมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2547 วันที่ 27 ตุลาคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 
ภาพกิจกรรมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2547 วันที่ 28 ตุลาคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 
ภาพกิจกรรมนักศึกษากลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ออกค่ายสร้างสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน และทำกิจกรรมระหว่างออกค่ายกับชุมชน ประจำปีการศึกษา 2548
 
ภาพกิจกรรมคณาจารย์และนักศึกษากลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2547
 
ภาพกิจกรรมคณาจารย์และนักศึกษากลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เตรียมจัดบอร์ดแสดงนิทรรศการในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 16-18 สิงหาคม 2547
 
ภาพกิจกรรมนักศึกษากลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมออกค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2548
 
 นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์(วทบ.45)ศึกษาดูงานกรุงเทพและปริมณฑล
 
 
 
ภาพกิจกรรมเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
 


วันที่ : 5 มิ.ย. 2553
ที่มา :
อ่าน : 745

 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com