ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการสอนรายวิช เรขาคณิตวิเราะห์และแคลคูลัส 2

เอกสารประกอบการสอนรายวิช เรขาคณิตวิเราะห์และแคลคูลัส 2

 

เกียรติคุณประกาศ   เอกสารประกอบรายวิชาเรขาคณิตวิเราะห์และแคลคูลัส 2   เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์ชาญชัย  สุกใส  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่เพื่อการศึกษาแก่ นักเรียน  นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์  จึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณ  ไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 


โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

โปรดคลิกที่แต่ละบทเรียน  >>>

 

  บทที่ 1  ปริพันธ์จำกัดเขต 
เนื้อหา 
1. ปัญหาพื้นที่  
2. นิยามของปริพันธ์จำกัดเขต 

3. สมบัติของปริพันธ์จำกัดเขต  
4. การคำนวณปริพันธ์จำกัดเขต  
5. กฎการแทนค่าสำหรับปริพันธ์จำกัดเขต  

 

  บทที่ การประยุกต์ปริพันธ์จำกัดเขต
 
เนื้อหา  
1. พื้นที่ระหว่างกราฟ 
2. ปริมาตรทรงตันที่ได้จากการหมุน 
3. ความยาวของเส้นโค้ง  
4. งาน 
 

 

  บทที่ พิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม  
เนื้อหา 
1. ระบบพิกัดเชิงขั้ว 
 
2. การเขียนกราฟในระบบพิกัดเชิงขั้ว  
3. สมการอิงตัวแปรเสริม 
4. เส้นสัมผัสกราฟเชิงขั้ว  
5. พื้นที่ในพิกัดเชิงขั้ว 

 

  บทที่ เทคนิคการหาปริพันธ์ 
เนื้อหา
1. การหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน  
2. การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  
3. การหาปริพันธ์โดยการแทนค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
4. การหาปริพันธ์โดยใช้เศษส่วนย่อย  
5. การหาปริพันธ์ของปริพัทธ์ที่มีนิพจน์กำลังสอง 
 
6. การหาปริพันธ์โดยการแทนค่า----

 

  บทที่ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบและกฎของโลปิตาล 
 
เนื้อหา  
1. ปริพันธ์ที่มีโดเมนเป็นเซตอนันต์  
2. ปริพันธ์ที่มีโดเมนเป็นเซตที่ไม่ต่อเนื่อง  
3. ปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดผสม  
4. กฎของโลปิตาล  

 
  Trig_Cheat_Sheet  /สูตรพื้นฐานทางตรีโกณมิติ
 
  RiemannSum  / รูปธรรมของรีมานท์ซัม
 


วันที่ : 29 มิ.ย. 2549
ที่มา :
อ่าน : 6356

 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com