ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย วันเสาร์ท

การแข่งขันทดสอบความรู้คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันเสาร์ที่  12 สิงหาคม 2549

 

ประชาสัมพันธ์  

 

เรื่อง การแข่งขันทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

        
         กลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ขอเชิญชวนนักเรียน  ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากจังหวัดสกลนคร  นครพนม และมุกดาหาร  สมัครเข้าทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการทดสอบความรู้  ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ของตนเอง  และเปรียบเทียบกับโรงเรียนต่างๆที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน  รายละเอียดดังนี้  

         คุณสมบัติของผู้สมัคร    เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดสกลนคร   นครพนม   และมุกดาหาร 
        
วิธีการสมัคร           
1.   ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันสมัครได้ไม่จำกัดจำนวนโดยใช้แบบฟอร์มใบสมัครที่แนบด้านท้าย    หรือแบบฟอร์มที่ใกล้เคียงแบบฟอร์มนี้ 
2.     ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  คนละ  30  บาท 
3.     หน่วยงาน   หรือผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบโดยจ่าหน้าซองถึง    

                    ประธานกลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
                   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                    
จังหวัดสกลนคร 
                   
47001 

       ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม นางสาวชนัญกาญจน์   แสงประสาน      ที่ทำการไปรษณีย์ธาตุนาเวง   . เมือง     .สกลนคร   47001   

      หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย  สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    ชื่อบัญชี   น.ส.ชนัญกาญจน์   แสงประสาน    บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  บัญชีเลขที่ 519 2 03172 1   
4.  สมัครสอบผ่านทางจดหมายอีเลคโทรนิค   math 1@ snru.ac.th     และส่งเงินค่าสมัครตามที่แจ้งไว้ในข้อ 3  

      การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อกลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติได้รับธนาณัติเรียบร้อยแล้ว 
5.  กรณีหน่วยงานหรือผู้สมัคร จะสมัครด้วยตนเอง  สมัครได้ที่ 
          
กลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ    อาคาร  7  ชั้นล่าง   ( ห้อง  714 )  
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

 

                                       เว้นวันหยุดราชการ 

มายเหตุ     หมดเขตรับสมัครภายในวันที่  31  กรกฎาคม  2549   
       กรณีสมัครทางไปรษณีย์หมดเขตรับสมัครภายในวันที่  31  กรกฎาคม  2549   โดยจะถือวัน ประทับตราทางไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ  
วัน   เวลา   และสถานที่สอบ 
       ทดสอบความรู้ ฯ วันที่   12  สิงหาคม   2549    สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รายละเอียด           ดังตาราง 

ระดับ 

เวลาสอบ 

       ระดับประถมศึกษา       
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

9.00 11.00 น.
9.00 11.00 น. 
9.00 11.30 น. 

 หมายเหตุ      ดูสถานที่และห้องสอบได้ที่  ้ายประชาสัมพันธ์  าคาร 7  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และป้ายประชาสัมพันธ์อาคาร 10 หรือ ทางเวบซด์มหาวิทยาลัยชื่อ  www.snru.ac.th  หรือ  http : // math1.snru.ac.th        

 

 

 

ประกาศผลการทดสอบความรู้ฯ 

กลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  จะประกาศผลการทดสอบฯ  ตั้งแต่วันที่  6  สิงหาคม  2547   เป็นต้นไปตามสถานที่ต่อไปนี้ 

 

1.     ป้ายประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และป้ายประกาศของกลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

 

2.     ประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซด์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชื่อ    www.snru.ac.th     หรือ     http : // math1.snru.ac.th

 รางวัล 
          ระดับประถมศึกษา 
          ร
างวัลที่  1               1,500    บาทพร้อมโล่เกียรติยศ 
          รางวัลที่  2               1,000    บาท 
          รางวัลที่  3                  500    บาท 
          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
        
รางวัลที่  1               1,500    บาทพร้อมโล่เกียรติยศ 
         รางวัลที่  2               1,000    บาท 
         รางวัลที่  3                  500    บาท 
          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
         รางวัลที่  1               1,500    บาทพร้อมโล่เกียรติยศ 
         รางวัลที่  2               1,000    บาท 
         รางวัลที่  3                  500    บาท 
หมายเหตุ     1.   ผู้ที่ได้อันดับ  1  -10  ในแต่ละระดับจะได้ใบเกียรติบัตร 
                  
2.   จะมีการมอบรางวัลในวันที่    18   สิงหาคม  2549      เวทีกลางจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                  
3.    ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิในการที่จะลดหรือเพิ่มเงินรางวัลการแข่งขันามสัดส่วน ของจำนวนผู้สมัครสอบ 
                  
4.    กรณีมีข้อปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรมการแข่งขัน  ณะกรรมการจัดการ แข่งขันขอสงวนสิทธิในการตัดสินชี้ขาดและถือเป็นยุติ 
                  
5.     มีข้อสงสัยใดๆ   โปรดติดต่อ  อาจารย์ชนัญกาญจน์   แสงประสาน  
โทรศัพท์ 0-9189-4229    หรือโทรศัพท์กลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 0-4271-1274  หรือ 0-4271-1375  ต่อ 219    โทรสาร 0-4271-3063 

 

 

 

 

 เอกสารเพิ่มเติม   (คลิกแต่ละหัวข้อที่ต้องการ)

1-โครงการแข่งขันทดสอบความรู้คณิตศาสตร์   49
 
2-ใบสมัคร  2549
 
3-ระเบียบการแข่งขันทดสอบความรู้คณิตศาสตร์49
 
4-หนังสือ - ประชาสัมพันธ์โครงการ
 
5- หนังสือ -ขอความอนุเคราะห์เขตพื้นที่การศึกษา
 

 

 
สำนักงานกลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ      อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 713-714
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
0-4271-1274 สายใน 219    Fax 0-4271-1274  
Website    
http://math1.snru.ac.th    e-mail:    math1@snru.ac

 


วันที่ : 29 มิ.ย. 2549
ที่มา :
อ่าน : 1266

 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเทศไทย
Mathematics and Statistics Program ,Faculty of Science and Technology  ,Sakolnakhon Rajabhat University, Thailand 
 042-970-030  call  219   Fax 042-970-029 
Website http://math1.snru.ac.th   E-mail  math1@snru.ac.th  OR   mathscsnru@gmail.com